SERVEIS DE CULTURA DIGITAL

VIDEOTUTORIALS

En aquest apartat trobareu informació interessant oferida des de coordinació digital sobre els serveis  informàtics del centre, que pot servir alhora d’acollida digital al nou professorat.

Horari d’atenció (“urgències informàtiques”)

La comissió TAC té una hora d’atenció a la setmana per “urgències” (dijous 5a h). Fóra d’aquest horari utilitzeu el correu electrònic o les avaries per clickedu.

1.- Adreça de correu electrònic @iesflix.cat

El professorat i l’alumnat té disponible un correu electrònic amb domini @iesflix.cat que serveix per comunicar-se amb l’alumnat i les famílies.

Aquests correus els poden mantener, sempre i quan l’utilitzen regularment; si un usuari no entra durant més d’un any el seu compte pot ser inhabilitat sense previ avís. Aquesta norma aplica també per al moodle.

2.- Ordinadors de centre

Segons el Pla d’Educació Digital de Catalunya, professors i alumnes poden disposar d’un ordinador portátil en règim de cesió, propietat del centre educatiu. Es cedeix el portàtil + carregador en la seva caixa original. No es cedeix cap element més (adaptadors, bosses…).

En el moment del lliurament de l’equip s’ha de signar el corresponent document de cessió.

Les credencials per accedir a l’ordinador de l’alumnat són les subministrades per la coordinació digital. El professorat accedeix mitjantçant la seva contrasenya gicar.

Aquests dispositius tenen restriccions de configuració i d’instal·lació de programari. No es poden obrir, ni canviar components.

Quan un professor/a deixa el centre l’ha de retornar a secretaria.

Els alumnes que no seran al centre el curs vinent (finalització d’estudis o canvi de centre), cal que retornin el dispositiu la darrera setmana de curs.

3.- Servei WIFI

L’Institut disposa de dues xarxes oficials WIFI que es poden utilitzar:

(1) gencat_ENS_EDU.La clau per accedir es pot consultar pels codis QR (cartell a la sala de professorat, biblioteca, passadisos o aules)

(2) EDUROAM.  S’accedeix amb les credencials XTEC de cada usuari.

Cal utilitzar preferentment la primera ja que dona accés a aplicacions que no permet la segona, com per exemple el servei de impressió.

La segona xarxa (EDUROAM) forma part d’un projecte d’abast europeu que permet als usuaris connectar-se a Internet des de qualsevol centre europeu on tinguin aquesta xarxa operativa. Més informació aquí.

4.- Servei d’impressió

Cada departament disposa d’unes credencials (usuari + contrasenya) que li permeten usar la impressora de l’institut (Konika Minolta ubicada a la sala de professors/es).  L’ha de proporcionar el/la cap de departament.

A part d’aquesta màquina, a consergeria existeixen més màquines que es poden usar sota les condicions establertes en les NOFC del centre.

5.- Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA)

L’INS Flix utilitza dos entorns d’aprenentatde: Moodle (https://educaciodigital.cat/iesflix/moodle)  i Classroom.

Moodle: la plataforma EIX-Moodle que gestiona el Departament d’Educació. Les credencials (nom d’usuari + contrasenya)  i contrasenya de primer ús són gestionades per coordinació digital.

Per donar d’alta un usuari nou és necessari tenir prèviament correu iesflix i un correu alternatiu.

La política de centre estableix que pot existir una aula Moodle per matèria, curs i nivell com a màxim.

La coordinació digital dóna d’alta usuaris i aprova els cursos del professorat. A partir d’aquí, cada professor/a gestiona els alumnes de les seves aules i realitza el reinici dels seus cursos al finalizar el curs acadèmic.

El moodle és utilitzat majoritàriament a batxillerat i cicles formatius.

Per sol·licitar un curs nou cal entrar amb les credencials (usuari i contrasenya) i demanar curs:

6.- Pàgina web del centre i Xarxes Socials

L’Ins Flix disposa d’una página web: https://iesflix.cat/

S’hi pot trobar informació general del centre, documents oficials del centre…

L’institut també està present a les xarxes socials per diversos mitjans: la pròpia web (mitjà principal i on s’hi publiquen les notícies entre d’altres)

Instagram: https://www.instagram.com/flixinstigram

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCD4VPv7n89ZBvoajeI2BUJg

Si algú està interessat en publicar alguna notícia, cal que ho sol·liciti a la direcció del centre o coordinación pedagógica.

7.- Equipament a les aules

Les aules estan equipades amb la següent infraestructura:

projectors i so; Les aules de la ESO també disposen de PDI.

8.- Aplicació web de control de faltes d’assistència i comunicació amb les famílies

Clickedu: https://insflix.clickedu.eu/user.php?action=login

Aquesta plataforma la gestiona el cap d’estudis.

Per qualsevol consulta sobre ordonadors utilitzeu el correu tac@iesflix.cat.