IMPULS DE LA LECTURA


Batxillerat

Imprimeix PDF

TÍTOL DE BATXILLER

ESTUDIS

Els estudis de batxillerat s’estructuren en:


•    Part comuna: matèries comunes i tutoria.
•    Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

Es pot escollir entre dos modalitats de batxillerat. La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle:


•    Humanitats i ciències socials  
•    Ciències i tecnologia

Estructura del batxillerat

Part comuna


1.    Matèries comunes
•    Llengua catalana i literatura I i II
•    Llengua castellana i literatura I i II
•    Llengua estrangera I i II
•    Ciències per al món contemporani
•    Filosofia i ciutadania
•    Història de la filosofia
•    Història

2.    Tutoria Cada grup o classe té una hora de tutoria a la setmana

Part diversificada


1.    Matèries de modalitat

•    Humanitats i ciències socials  
Llatí I i II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
Economia de l'empresa I i II
Grec I i II
Economia
Geografia
Història de l'art
Història del món contemporani
Literatura catalana

•    Ciències i tecnologia
Matemàtiques I i II
Biologia I i II
Física I i II
Química I i II
Ciències de la terra i del medi ambient I i II
Dibuix tècnic I i II
Tecnologia industrial I
Electrotècnia

2.    Matèries optatives

Segona llengua estrangera *
Estada a l’empresa
Psicologia i sociologia

3.    Treball de recerca

L’alumnat ha de fer un treball sobre un tema triat per ell i orientat per un professor/a, preferentment en el segon curs. Aquest treball és obligatori i contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.
Avaluació
L’avaluació és contínua (es valora el treball regular; no la nota obtinguda en un examen o un treball final) i global (es valora el progrés de l’alumnat des del  començament; no solament el que sap fer al final).
Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària al final del curs.
Per accedir al segon curs cal haver superat totes les matèries de primer curs o tenir-ne dues de suspeses, com a màxim.
L’alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer i l’ha de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries suspeses és superior a quatre.
Si se suspenen tres o quatre matèries a primer curs, es pot repetir tot el curs o es poden cursar només les matèries suspeses de primer.
L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui algunes matèries suspeses es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les que ja té aprovades.

SORTIDES

1.    Accés als cicles formatius de grau superior

El batxillerat possibilita l’accés als cicles formatius de grau superior d’una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada.

2.    Accés als estudis universitaris

Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis universitaris mitjançant les proves d’accés a la universitat (PAU).
ENLLAÇOS RELACIONATS

•    Estudiar a Catalunya - Batxillerat

 

•    Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços