IMPULS DE LA LECTURA


PFI

Pintem el logo de l'institut

Imprimeix PDF

Els alumnes del PQPI anem realitzant molts projectes al llarg del curs. Un d’ells era dibuixar i pintar sobre una fusta el logotip de l’institut per col•locar-lo a consergeria. D’entre tots els treballs s’elegí el què millor havia quedat. Aquest és el resultat. L’autor és l’Oriol Ranís Franquet.

Consergeria amb el logo de l'institut fet pels alumnes del PQPI

Aprenent a retallar

Imprimeix PDF

Mòdul A: Unitats de competència

Imprimeix PDF
Desenvolupament dels mòduls específics (mòduls A)

Perfil professional: AUXILIAR DE PINTURA

Família Professional: Edificació i obra civil
Competència general:
Preparar els suports per fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat. Col·laborar en la preparació dels equips i l’aplicació de processos de pintura, envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície i seguint les normes de seguretat i higiene establertes.

Camp professional
Aquest/a professional desenvolupa la seva activitat en l’àrea de la producció, o assalariat/ada en petites, mitjanes i grans empreses.

Sectors productius
Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector de la construcció, principalment en l’edificació, i en tots aquells sectors productius on es fan treballs de pintura i decoració.

Ocupacions i llocs de treball relacionats
 • Ajudant de pintor/a i empaperador/a.
 • Auxiliar d’acabador/a de mobles de fusta.
Desenvolupament:

I.- Unitats de competència i realitzacions professionals:

UC0871_1: Sanejar i regularitzar suports per a revestiment en construcció

RP1: Operar correctament amb els equips de treball necessaris (màquines, eines, útils, equips de protecció individual i mitjans auxiliars) per aconseguir el rendiment i qualitat requerits, observant les mesures de seguretat establertes i realitzant les operacions de final de jornada.
RP2: Preparar superfícies i vores per obtenir les condicions de sanejament i neteja requerides, garantint la protecció de les superfícies i elements pròxims i respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.
RP3: Preparar superfícies per obtenir les condicions de regularitat i adherència requerides, garantint l'agafament dels revestiments i respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.

Formació associada:
MF0871_1: Tractament de suports per a revestiment en construcció
 • Tractament de suports per a revestiments
 • Execució de tractaments de sanejament i neteja de suports per a revestiments
 • Execució de tractaments de regularització i adherència de suports per a revestiment
Durada orientativa: 100 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

UC0873_1: Aplicar emprimacions i pintures decoratives en construcció

 

RP1: Operar correctament amb els equips de treball necessaris (màquines, eines, útils, equips de protecció individual i mitjans auxiliars) per aconseguir el rendiment i qualitat requerits, observant les mesures de seguretat establertes i realitzant les operacions de final de jornada.
RP2: Fer barreges genèriques de pintures i manipular envasos de barreges preparades per assolir i mantenir les propietats establertes per aquestes, d'acord amb les recomanacions del fabricant, les condicions de qualitat indicades, i les normes de seguretat i protecció ambiental establertes.
RP3: Aplicar tractaments tant a paraments com a elements d'obra per obtenir les condicions d'emprimació i/o protecció requerides, respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.

Formació associada:
MF0873_1: Pintura i materials d'emprimació i protectors en construcció
 • Pintures de construcció
 • Tractaments d'emprimació i protectors
Durada orientativa: 215 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

UC0880_1. Preparar els equips i mitjans d'aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

RP1- Mantenir les àrees de treball i les instal·lacions dins dels estàndards perquè garanteixin la higiene i la seguretat, d'acord amb els requeriments productius i la normativa vigent.
RP2- Fer les operacions necessàries per posar en condicions d'operativitat els equips d'envernissament.
RP3- Situar les peces, mitjans i equips d'aplicació en condicions de treball per garantir l'operativitat dels equips i d'acord amb la normativa de seguretat i salut laboral.

Formació associada:
MF0880_1: Preparació dels equips i mitjans d'aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble
 • Mètodes de preparació de superfícies per a acabat
 • Tècniques de preparació dels productes per a acabat
Durada orientativa: 115 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

UC0167_1. Efectuar l'aplicació de productes d'acabat superficial amb mitjans mecànics i manuals en fusteria i moble

RP1: Efectuar les operacions necessàries per realitzar les aplicacions de productes d'acabat amb pistola i altres mitjans manuals, sobre superfícies de fusteria i mobiliari.
RP2: Preparar les condicions òptimes dels equips i instal·lacions per dur a terme les aplicacions de productes d'acabat amb màquines automàtiques de procés continu.
RP3: Executar accions de control per dur a terme el procés d'aplicació de productes d'acabat, en fusteria i moble.
RP4: Separar els residus per manipular-los i verificar-ne el tractament adequat.

Formació associada:
MF0167_1: Aplicació de productes d'acabat superficial amb mitjans mecànics i manuals en fusteria i moble
 • Aplicació manual de l’acabat
 • Aplicació industrial de l’acabat
 • Seguretat i salut laboral en l’acabat
Durada orientativa: 155 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

- Formació específica per al perfil professional:
 • Revestiments murals en paper, fibra de vidre i vinílics
 • Coneixement de materials
 • Útils i eines: tipus, característiques, ús i conservació

Durada orientativa: 166 Hores

- FCT (200 hores incloses en la formació associada a les unitats de competència) i en la formació complementària

- Projecte integrat (entre 30 i 60 hores, incloses en la formació associada a les unitats de competència)

Mòdul B

Imprimeix PDF

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT PQPI-FIAP PER AL CURS 2011/12

PQPI-FIAP AUXILIAR DE PINTURA


Criteris generals:
1.       Assistència. L’assistència a classe és obligatòria per la qual cosa les faltes injustificades tindran una penalització en la nota d’avaluació.

2.       A partir d’un 20% de faltes injustificades al trimestre, no s’avaluarà l’alumnat, però si tindrà dret a recuperació ordinària. En tot cas l’equip docent pot estudiar casos particulars. En cas d’un percentatge inferior a un 20% es seguirà el criteri següent:

·Cada falta injustificada baixarà 0.2 de la nota global fins un màxim de 2 puntsCal recordar que el termini de lliurament de justificants és de 2 dies des del moment que l’alumne s’incorpora.


Criteris d´avaluació:
3.       Durant el curs l’alumnat tindrà tres avaluacions ordinàries, al final de les quals obtindrà una nota que constituirà la nota de l’Avaluació Final. 4.       La nota de cada avaluació resultarà de la metodologia i els instruments ressenyats en la programació didàctica del crèdit, d’acord amb els criteris establerts en el departament.

5.  Els treballs hauran de presentar-se segons el format estàndard establert pel centre a tal efecte i formarà part de la nota.

6.  Els exercicis i treballs lliurats fora de termini no seran acceptats.

7.  En cas de còpia en exàmens l’alumne/a implicat suspendrà l’avaluació trimestral.

8. En cas de còpia en exercicis i/o treballs quedaran com a suspesos els alumnes implicats.

9.  En cas de no assistència a una prova d’avaluació, de forma injustificada, l’alumnat la realitzarà en les activitats de recuperació previstes en el crèdit. Es considerarà justificada la falta si es presenta un justificant mèdic. En tot cas l’equip docent pot estudiar casos particulars.

10. En cas de no aprovar alguna avaluació trimestral l’alumnat haurà de realitzar les activitats de recuperació que el professor determini per tal de superar els continguts pendents. La nota màxima de les activitats de recuperació és un 5.


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
11. L’alumne/a ha d’haver cursat tots els crèdits establerts de forma prèvia per poder realitzar la Formació en Centres de Treball.

12. Serà requisit per a la realització del crèdit de Formació en Centres de Treball, haver cursat o estar cursant la totalitat dels crèdits.

13. És imprescindible la superació de la Formació en Centres de Treball per aprovar el PQPI.

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços