IMPULS DE LA LECTURA


Mòdul A: Unitats de competència

Imprimeix PDF
Desenvolupament dels mòduls específics (mòduls A)

Perfil professional: AUXILIAR DE PINTURA

Família Professional: Edificació i obra civil
Competència general:
Preparar els suports per fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat. Col·laborar en la preparació dels equips i l’aplicació de processos de pintura, envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície i seguint les normes de seguretat i higiene establertes.

Camp professional
Aquest/a professional desenvolupa la seva activitat en l’àrea de la producció, o assalariat/ada en petites, mitjanes i grans empreses.

Sectors productius
Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector de la construcció, principalment en l’edificació, i en tots aquells sectors productius on es fan treballs de pintura i decoració.

Ocupacions i llocs de treball relacionats
 • Ajudant de pintor/a i empaperador/a.
 • Auxiliar d’acabador/a de mobles de fusta.
Desenvolupament:

I.- Unitats de competència i realitzacions professionals:

UC0871_1: Sanejar i regularitzar suports per a revestiment en construcció

RP1: Operar correctament amb els equips de treball necessaris (màquines, eines, útils, equips de protecció individual i mitjans auxiliars) per aconseguir el rendiment i qualitat requerits, observant les mesures de seguretat establertes i realitzant les operacions de final de jornada.
RP2: Preparar superfícies i vores per obtenir les condicions de sanejament i neteja requerides, garantint la protecció de les superfícies i elements pròxims i respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.
RP3: Preparar superfícies per obtenir les condicions de regularitat i adherència requerides, garantint l'agafament dels revestiments i respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.

Formació associada:
MF0871_1: Tractament de suports per a revestiment en construcció
 • Tractament de suports per a revestiments
 • Execució de tractaments de sanejament i neteja de suports per a revestiments
 • Execució de tractaments de regularització i adherència de suports per a revestiment
Durada orientativa: 100 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

UC0873_1: Aplicar emprimacions i pintures decoratives en construcció

 

RP1: Operar correctament amb els equips de treball necessaris (màquines, eines, útils, equips de protecció individual i mitjans auxiliars) per aconseguir el rendiment i qualitat requerits, observant les mesures de seguretat establertes i realitzant les operacions de final de jornada.
RP2: Fer barreges genèriques de pintures i manipular envasos de barreges preparades per assolir i mantenir les propietats establertes per aquestes, d'acord amb les recomanacions del fabricant, les condicions de qualitat indicades, i les normes de seguretat i protecció ambiental establertes.
RP3: Aplicar tractaments tant a paraments com a elements d'obra per obtenir les condicions d'emprimació i/o protecció requerides, respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.

Formació associada:
MF0873_1: Pintura i materials d'emprimació i protectors en construcció
 • Pintures de construcció
 • Tractaments d'emprimació i protectors
Durada orientativa: 215 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

UC0880_1. Preparar els equips i mitjans d'aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

RP1- Mantenir les àrees de treball i les instal·lacions dins dels estàndards perquè garanteixin la higiene i la seguretat, d'acord amb els requeriments productius i la normativa vigent.
RP2- Fer les operacions necessàries per posar en condicions d'operativitat els equips d'envernissament.
RP3- Situar les peces, mitjans i equips d'aplicació en condicions de treball per garantir l'operativitat dels equips i d'acord amb la normativa de seguretat i salut laboral.

Formació associada:
MF0880_1: Preparació dels equips i mitjans d'aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble
 • Mètodes de preparació de superfícies per a acabat
 • Tècniques de preparació dels productes per a acabat
Durada orientativa: 115 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

UC0167_1. Efectuar l'aplicació de productes d'acabat superficial amb mitjans mecànics i manuals en fusteria i moble

RP1: Efectuar les operacions necessàries per realitzar les aplicacions de productes d'acabat amb pistola i altres mitjans manuals, sobre superfícies de fusteria i mobiliari.
RP2: Preparar les condicions òptimes dels equips i instal·lacions per dur a terme les aplicacions de productes d'acabat amb màquines automàtiques de procés continu.
RP3: Executar accions de control per dur a terme el procés d'aplicació de productes d'acabat, en fusteria i moble.
RP4: Separar els residus per manipular-los i verificar-ne el tractament adequat.

Formació associada:
MF0167_1: Aplicació de productes d'acabat superficial amb mitjans mecànics i manuals en fusteria i moble
 • Aplicació manual de l’acabat
 • Aplicació industrial de l’acabat
 • Seguretat i salut laboral en l’acabat
Durada orientativa: 155 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

- Formació específica per al perfil professional:
 • Revestiments murals en paper, fibra de vidre i vinílics
 • Coneixement de materials
 • Útils i eines: tipus, característiques, ús i conservació

Durada orientativa: 166 Hores

- FCT (200 hores incloses en la formació associada a les unitats de competència) i en la formació complementària

- Projecte integrat (entre 30 i 60 hores, incloses en la formació associada a les unitats de competència)

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços