IMPULS DE LA LECTURA


Mòdul B

Imprimeix PDF

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT PQPI-FIAP PER AL CURS 2011/12

PQPI-FIAP AUXILIAR DE PINTURA


Criteris generals:
1.       Assistència. L’assistència a classe és obligatòria per la qual cosa les faltes injustificades tindran una penalització en la nota d’avaluació.

2.       A partir d’un 20% de faltes injustificades al trimestre, no s’avaluarà l’alumnat, però si tindrà dret a recuperació ordinària. En tot cas l’equip docent pot estudiar casos particulars. En cas d’un percentatge inferior a un 20% es seguirà el criteri següent:

·Cada falta injustificada baixarà 0.2 de la nota global fins un màxim de 2 puntsCal recordar que el termini de lliurament de justificants és de 2 dies des del moment que l’alumne s’incorpora.


Criteris d´avaluació:
3.       Durant el curs l’alumnat tindrà tres avaluacions ordinàries, al final de les quals obtindrà una nota que constituirà la nota de l’Avaluació Final. 4.       La nota de cada avaluació resultarà de la metodologia i els instruments ressenyats en la programació didàctica del crèdit, d’acord amb els criteris establerts en el departament.

5.  Els treballs hauran de presentar-se segons el format estàndard establert pel centre a tal efecte i formarà part de la nota.

6.  Els exercicis i treballs lliurats fora de termini no seran acceptats.

7.  En cas de còpia en exàmens l’alumne/a implicat suspendrà l’avaluació trimestral.

8. En cas de còpia en exercicis i/o treballs quedaran com a suspesos els alumnes implicats.

9.  En cas de no assistència a una prova d’avaluació, de forma injustificada, l’alumnat la realitzarà en les activitats de recuperació previstes en el crèdit. Es considerarà justificada la falta si es presenta un justificant mèdic. En tot cas l’equip docent pot estudiar casos particulars.

10. En cas de no aprovar alguna avaluació trimestral l’alumnat haurà de realitzar les activitats de recuperació que el professor determini per tal de superar els continguts pendents. La nota màxima de les activitats de recuperació és un 5.


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
11. L’alumne/a ha d’haver cursat tots els crèdits establerts de forma prèvia per poder realitzar la Formació en Centres de Treball.

12. Serà requisit per a la realització del crèdit de Formació en Centres de Treball, haver cursat o estar cursant la totalitat dels crèdits.

13. És imprescindible la superació de la Formació en Centres de Treball per aprovar el PQPI.

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços