Assessorament i reconeixement

Imprimeix

Dim lights Embed Embed this video on your site

Que ès el servei d'Assessorament?

El cost d’aquest servei és de 60€.

Bonificacions i exempcions del preu public (caldrà justificar-ho documentalment).

(link a bonificacions i exempcions )

Que ès el servei de Reconeixement?

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

-La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

-Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

-En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

-Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

-Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Cost del servei

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa.

Més informació